Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1 Справжня оферта, є офіційною пропозицією «Персональний гід», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://liveexcurs.com» (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1 У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «товар» — туристичні послуги;

* «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.

* «Продавець» — компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1 Продавець зобов’язується передати у власність (користування) Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

— добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

— самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

— оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний в наявності.

4.2 Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3 За відсутності можливості надання туристичної послуги (товару), Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4 За відсутності товару (обраної туристичної послуги) Покупець має право замінити його аналогічною послугою (товаром) за узгодженням з Продавцем, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1 Оплата здійснюється через платіжну систему LiqPay встановлену на сайті, за погодженням з Продавцем умов передачі необхідних для отримання послуг документів.

5.2 При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3 Замовлення вважається не оформленим до отримання оплати.

Умови надання замовлення

6.1 Надання туристичних послуг, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється за погодженням з Покупцем.

6.2 Разом із замовленням Покупцеві надається інструкція як користуватися послугою за адресою https://www.liveexcurs.com/instrukcziya-dlya-platnyh-translyaczij

Права та обов’язки сторін:

7.1 Продавець має право:

— в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2 Покупець зобов’язаний:

— своєчасно оплатити товар на умовах цього договору.

7.3 Покупець має право:

— оформити замовлення в Інтернет-магазині;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

— неможливість надати товар (туристичну послугу), якщо він не був оплачений вчасно;

— за затримку і перебої в наданні Послуг (форс-мажор), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

— за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

— за погодні умови

8.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5 Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.liveexcurs.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7 Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення відмови від товару

10.1. При відмові від замовлених та відплачених товарів, Покупець відшкодовує Продавцю всі витрати пов’язані з його оформленням та бронею, у тому числі витрати третіх осіб.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту оплати Товару та отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.